Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zenmeesters

In deze voorwaarden gelden de volgende definities; Zenmeesters KvK  85161039, gevestigd aan de Dokter Stolteweg 62, 8025 AZ te Zwolle.

Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Zenmeesters een lidmaatschapsovereenkomst aangaat en/of op andere basis (leskaart of losse lessen) deelneemt aan de lessen.

Elk lid/deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 
De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid/deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Algemeen

1. Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.
3. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
4. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
5. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels, zoals nader uitgewerkt onder 37.1 Ook zijn roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. 
6. Roosterwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan Zenmeesters. Bij 3 of minder aanmeldingen voor een les, behouden we ons het recht voor deze les te annuleren. Het lid ontvangt hier vooraf bericht van via Bsport (Zenmeesters app)
7. Zenmeesters behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt. 
8. Zenmeesters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de studioruimtes. Tevens kan Zenmeesters op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van Zenmeesters. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid. 


Betaling lidmaatschap

9. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 
10. De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf, rond de 22e van elke maand, geïncasseerd. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 
11. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt Zenmeesters € 2,50 administratiekosten in rekening.
12. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Zenmeesters het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
13. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. 
 

Online Lesrooster; aan- & afmelden voor lessen

14. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich voorafgaand aan de les in via het online lesrooster. Zenmeesters reserveert desgewenst een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk. Bij een flexibel lidmaatschap reserveert het lid zelf zijn/haar lessen via het online reserveringssysteem.
15. Indien het lid verhinderd is een reguliere les te volgen, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de les af te melden via het online reserveringssysteem. Bij niet tijdige afmelding van het lid vervalt de mogelijkheid om de les in te halen.
16. Om een gemiste en tijdig afgemelde les in te halen, boekt het lid zelf via het online reserveringssysteem een vervangende les in. 
17. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Zoals aangegeven in artikel 16 is het wel mogelijk een gemiste reguliere les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. Inhaallessen blijven maximaal 1 jaar geldig of tot de einddatum van het lidmaatschap in geval van opzegging.
De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Vakantierooster - Lessen tijdens schoolvakanties en zomerperiode

18. Zenmeesters hanteert tijdens schoolvakantie en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster als service aan de leden van Zenmeesters. 
19. Het lid dient zichzelf aan te melden voor deelname aan de vakantieroosterlessen, zoals genoemd in artikel 16. Ook hiervoor maak je gebruik van het online reserveringssysteem. 
20. Het actuele lesrooster is altijd te zien via de website en rechtstreeks via de Zenmeesters app (zoek altijd de juiste week en datum op).
 

Contributiestop

21. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Zenmeesters. 
22. Een contributiestop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding.
23. Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso. Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. Bij zwangerschap 16 weken; 6 weken voor de uitgerende datum en 10 weken na de bevalling.
24. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  
25. In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid (weer) betalend lid is.
Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 


Wijzigen lidmaatschap

26. Wijziging van het lidmaatschap van 1 x per week naar 2 x per week of onbeperkt, kan op ieder gewenst moment ingaan. Ook midden in een maand. Indien het lidmaatschap voor die betreffende maand al is geïncasseerd, zal eenmalig het ontbrekende deel, na rato van de maand, worden bijbetaald. Daarna wordt maandelijks het nieuwe tarief automatisch geïncasseerd.
27. Wijziging van een lidmaatschap van onbeperkt of 2 x per week naar 1 x per week, kan ingaan per de 1e van de hele volle kalendermaand, gelijk aan de opzegtermijn bij opzegging genoemd onder punt 29.
28. Omdat bij wijziging van het lidmaatschap feitelijk een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, kunnen geen rechten meer worden ontleend aan eventuele tegoeden die gekoppeld waren aan het voorgaande lidmaatschap.


Beëindiging lidmaatschap

29. Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt na de minimale contractperiode van 3 maanden, een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.
30. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van Zenmeesters ([email protected]). Opzeggen bij de docenten en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk. 
31. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap.
32. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden. 
33. Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. 
34. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van Zenmeesters geen email van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden aangetoond dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van Zenmeesters.


Deelnemers BedrijfsFitness Nederland

36.1. Voor deelnemers aan de yogalessen bij Zenmeesters via BedrijfsFitness Nederland gelden soms andere voorwaarden dan voor de directe leden van Zenmeesters. We verwijzen hiervoor naar de voorwaarden zoals deze zijn afgesloten tussen de deelnemer en de betreffende instantie, in relatie tot contractduur en opzegtermijnen.
36.2 Deelnemers via BedrijfsFitness Nederland beschikken over de mogelijkheid tot het boeken van yogalessen in het online lesrooster van Zenmeesters, voor het aantal maal per week gekozen in de betreffende overeenkomst. Wel wordt een gemiste les in een week geregistreerd als inhaalles die op een later moment in te plannen is.
36.3 Doordat een lidmaatschap via BedrijfsFitness Nederland is afgesloten voor een vooraf overeengekomen periode, is voortijdige opzegging of het verlenen van een contributiestop uitgesloten.


Huisregels

37.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Zenmeesters in acht te nemen:
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen, overige fietsen kunnen in de nabijgelegen fietsenrekken. Gelieve de fietsen niet aan de overkant tegen de muur te plaatsen. Houd hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en plaats je fiets op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
• Kom hygiënisch naar de studio. Draag schone kleren waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de entree worden uitgedaan en in de kleedkamer worden achtergelaten. In de yogaruimte beneden en bovenverdieping zijn schoenen niet gewenst
• Zenmeesters stelt leen-yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• Ook door de deelnemer tijdens de yogales gebruikte props en tools dienen na de les weer netjes opgeruimd te worden. Dekentjes vouwen zoals ze in de kast liggen, riemen oprollen, kussens netjes stapelen.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales zachtjes te praten.
• De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Zenmeesters niet getolereerd.

37.2 Zenmeesters behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de onder 37.1 genoemde huisregels, niet naleven de toegang tot Zenmeesters te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgeld.


Aansprakelijkheid

38.1 De Deelnemer wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn
38.2 Bij het indienen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren, dan wel eventuele gezondheidsklachten kenbaar hebben gemaakt aan Zenmeesters via [email protected]
38.3 Deelname aan de docentenopleiding is te alle tijden op eigen risico. Zenmeesters en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding. 
38.4 De deelnemer aanvaardt bij inschrijving dat de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. Zenmeesters is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding. 


Klachtenprocedure

39.1 Klachten aangaande de diensten van Zenmeesters kunnen per e-mail worden toegezonden aan [email protected], t.a.v. Jeroen Koornstra.
39.2 Zenmeesters bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener binnen 2 werkdagen.
39.3 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
39.4 De deelnemer dient Zenmeesters in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
39.5 Na afhandeling van de klacht, zullen de gegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

40.1 Op de Algemene Voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
40.2 De taalvoering bij Zenmeesters is Nederlands
40.3 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door erkend mediator: Schaeffer Mediation, Terborchstraat 7, 8011 GD Zwolle, Tel: 06-24104077. Het advies van de mediator zal vervolgens bindend zijn.


Overige

41. Indien noodzakelijk kan Zenmeesters de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
42. Administratieve handelingen op aanvraag van het lid, deelnemer of student kosten € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het upgraden van het abonnement. 
43. Deelname aan één van de lessen en/of opleidingsdagen, betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden
44. Op www.zenmeesters.nlvind je tevens de Privacyverklaring van Zenmeesters.